Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (Nařízení eIDAS)

Přehled

Ve čtvrtek 28. srpna 2014 byl v Úředním věstníku EU zveřejněn dlouho očekávaný právní předpis umožňující mimo jiné přeshraniční uznávání a interoperabilitu bezpečných systémů elektronické identifikace a autentizace a který ovlivní fungování elektronické veřejné správy i v České republice. Nařízení č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně eIDAS) vejde v celé Evropské unii v platnost 17. září 2014. Nařízení bude použitelné od 1. července 2016 s tím, že jednotlivá ustanovení budou, s ohledem na nutnost předložení souvisejících prováděcích aktů a na potřebu přizpůsobení členských států, nabývat účinnosti postupně v období let 2016 – 2018.